Dag 13: Fordeler med å ikke drikke øl hver dag?

Kjenner jeg er veldig spent. På en måte håper jeg at jeg ikke merker noen fordeler. Men på en annen side så er det noe positivt med å gå ut av komfortsonen.

--

--

Norwegian ultrarunner. | Next race: Spartathlon

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store