Dag 13: Fordeler med å ikke drikke øl hver dag?

 • Overraskende hvor lett det er å bryte en vane. Å bryte vanen med å drikke øl hver dag til ikke å ha lyst på øl når kvelden kommer
 • Siden jeg er skadet så har jeg ikke merket noe vedr. kondis / kropp.
 • Søvn? Har en ti åring som kommer inn og vekker meg hver natt klokken to, så jeg kan ikke si at søvenen har forbedret seg (men det er ikke fravær av øl sin skyld)
 • Stor, stor endring
 • Mindre produskjonsjon av stresshormonet kortison
 • Forbedret restitusjon
 • Bedre søvn
 • Øl ved målgang smaker bedre
 • “Ingen fordel … har prøvd. aldri mer uten øl”
 • Lavere puls
 • Lavere blodtrykk

--

--

--

Norwegian elite ultrarunner. | Next race: Spartathlon

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Simen Holvik

Simen Holvik

Norwegian elite ultrarunner. | Next race: Spartathlon

More from Medium

#Matt #Damon #Socialist

West Town Bike Trip

How the demise of Jerry Falwell Jr. reflects the pandemic infecting our politics…

Full-time Mom and CEO TV character, Claire Dunphy has it all but no support.