Faste

Hvorfor?

  1. Det ene er å ta en renselse, å gi fordøyelsen litt fri. (Mitt svake punkt er fordøyelsen, mageregionen — og i år skal jeg prøve å gjøre noe med dette). Hvis jeg husker rett, så tar det i overkant av 16 timer for kroppen å fullføre prosesseringen av et måltid. Av og til kan det være greit at systemet får tid til å “rydde litt opp”. Jeg har ingen faglig tyngde omkring dette. Men tanken, og følelsen, om opprydding — virker fornuftig.
  2. Det andre er å forbedre fettforbrenningen. Igjen så har jeg ikke noe annen kunnskap enn min kvasi-kunnskap, men jeg har en tro på at dersom jeg har treningsperioder uten tilgang, eller mindre tilgang, på karbohydrater — så vil jeg “trene” opp / forbedre min fettforbrenning — og det å bruke fett som energikilde. Under lengre løp så er det en fordel

Erfaring første faste

  • Klokken 06:28 — 10 km mølle (styring etter en puls på under 140 slag i minuttet)
  • Klokken 12:07 — 10 km ute med en fart på 4:15/km
  • Klokken 17:31 — 15 km på mølle. Progressivt. Snittfart på 4:40/km
  • Klokken 18:42 — 1 time med styrke
  • Klokken 06:19 — 10 km mølle (styring etter en puls på under 140 slag i minuttet)

Erfaring andre faste

  • Klokken 06:17–10 km mølle (styring etter en puls på under 140 slag i minuttet)
  • Klokken 11:39–10 km ute.
  • klokken 06:23–10 km mølle. Denne var tung.

Konklusjon?

--

--

--

Norwegian elite ultrarunner. | Next race: Spartathlon

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Simen Holvik

Simen Holvik

Norwegian elite ultrarunner. | Next race: Spartathlon

More from Medium

My 9/11 Story

American Creed

Hi, everyone! It’s Aceline 🦕✨

TirePedia