Fornuft vs instinkt

Prosjektet Norge På Langs gikk fra å være en instinktiv trang til å bli et strukturelt planleggingsprosjekt.
På et tidspunkt had- de Apollo overtaket på Dionysos. Den delikate balansen seiret til slutt.
Foto: privat / Illustrasjoner: Nanna Guldbæk

--

--

--

Norwegian elite ultrarunner. | Next race: Spartathlon

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Simen Holvik

Simen Holvik

Norwegian elite ultrarunner. | Next race: Spartathlon

More from Medium

Time to Admit You're Selfish

Winter in the Palms: A SoCal Escape That’s So Not L.A.

The Banana Bread Oats Recipe You Never Knew You Needed