Hva føler jeg nå?

Simen Holvik satte ny verdensrekord på strekket fra Nordkapp til Lindesnes i sommer. Tidligere rekord var på drøyt 42 døgn, Simen løp på 25 dager, 15 timer og 20 minutter. Foto: Amanda Helsem Leine
Siste etappen til Lindesnes fyr var på 158 km og med en snittfart på 5:34 minutter per kilometer.
Støtteapparatet har blant annet bestått av Simens faste fysioterapaut Kristine Jahren fra Stavanger Idrettsklinikk.
Etter en 25 dager lang løpeboble med heiing, ros og beundring, ble landingen blytung. Nå ser Simen fram mot neste prosjekt, Spartathlon i slutten av september. Løpet går fra Athen til Sparta — 250 kilometer som må gjennomføres på 36 timer.

--

--

--

Norwegian elite ultrarunner. | Next race: Spartathlon

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Simen Holvik

Simen Holvik

Norwegian elite ultrarunner. | Next race: Spartathlon

More from Medium

A Breath Of Fresh Indoor Air — 5 Clean Reasons Why You Should Have An Air Purifier At Home

The Jewels of Provence, France: History, Food, Wine and People

Do You Have The Wrong Mentor? | Shellye

My Latest Cautionary Tale