Spartathlon 2021 — Race plan

Det er rapportert om noe feilløping (selvom det i utgangspunktet ikke finnes noen løype som er bedre merket enn denne). Jeg kommer til å laste ned GPX filen på telefonen og på klokka.

Det er ikke bare enkelt å være support på dette løpet. En ting er å kjøre bil i Helles, en annen ting er å være crew under dette løpet. Viktig! Les denne crew guide. Link her.

--

--

Norwegian ultrarunner. | Next race: Spartathlon

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store